zhu3 zhi4 zun1 zhi4 rong2
1
zong4ran2 hui4 he2yi1 qie1:4:4
zun1gui4 jia1 mei3ming2 hao4 ,
shi4 ren2 lei4 suo3 shu2 zhi1 ,
huo4 tian1shi3 ceng2 xuan1gao4 ,
bu4zu2 biao3shi4 wo3 zhu3 zun1gui4 ,
bu4zu2 zhang1xian3 jiu4zhu3 rong2 wei1 .
2
zhu3 , wei3da4 de5 xian1zhi1 ,
ni3 ming2 wo3 yao4 cheng1yang2 ,
kuai4le4 jiu4en1 jia1yin1 ,
ni3 yi3 dai4 lai2shi4 shang4 ,
zui4 de5:2:dei3 she4mian3 , di4yu4 gong1po4 ,
wo3men5 de5 de5:2:dei3 shu2 yu2 shen2 xiang1 he2222:huo2 .
3
ye1su1 wo3 da4ji4si1 ,
wei4 wo3 liu2xue4 shou4ku3 ,
wo3 zui4 jiu4 de5 liang2xin1 ,
wu2 bie2 ji4wu4 ke3 shu2 ,
yi1ci4 liu2xue4 she4 wo3 zui4 you2 ,
zai4 shen2 you4bian1 wei4 wo3 dai4 qiu2 .