tian1shi3 bao4xin4
1
ting1 a4 ! tian1shi3 gao1sheng1 chang4 :
" rong2yao4 gui1 xin1sheng1 wang2 ;
di4shang4 ping2an1 ren2 meng2 en1 ,
shen2ren2 he2hao3 zai4 xiang1qin1 ! "
xing1qi3 ! di4shang4 da4xiao3 bang1 ,
xia4 xiang3ying5 zhu1 tian1 gong4 song4yang2 ,
le4:4:4:yue4 yu3 tian1shi3 tong2 xuan1gao4 :
" ji1du1 sheng1 yu2 bo2li4heng2 ; "
le4:4:4:yue4 yu3 tian1shi3 tong2 xuan1gao4 :
" ji1du1 sheng1 yu2 bo2li4heng2 . "
2
zhi4gao1 tian1ting2 tong2 jing4bai4
ji1du1 wan4dai4 yong3sheng1 wang2 ,
wan4shi4 suo3 wang4 cong2 tian1 jiang4 ,
gan1xin1 bei1wei1 ju1 lou4 fang2 ;
zhi4gao1 shang4 zhu3 pi1 rou4ti3 ,
dao4cheng2rou4shen1 jiang4 chen2 shi4 ,
gan1 yu3 shi4ren2 ju1 xia4di4 ,
ye1su1 shi4 yi3ma3nei4li4 ;
gan1 yu3 shi4ren2 ju1 xia4di4 ,
ye1su1 shi4 yi3ma3nei4li4 .
3
huan1ying2 tian1 jiang4 he2ping2 wang2 ,
huan1ying2 hui1huang2 gong1yi4 guang1 ;
dai4 lai2 sheng1ming4 xian3 guang1 man3 mang2 ,
qi3 si3 hui2 sheng1 yi1 chuang4 shang1 ;
she3qi4 rong2hua2 li2 tian1shang4 ,
jiang4sheng1 jiu4 ren2 chu1 si3wang2 ,
jiang4sheng1 shi3 ren2 de5:2:dei3 gao1sheng1 ,
jiang4sheng1 shi3 ren2 de5:2:dei3 chong2sheng1 ;
jiang4sheng1 shi3 ren2 de5:2:dei3 gao1sheng1 ,
jiang4sheng1 shi3 ren2 de5:2:dei3 chong2sheng1 .