jiu4zhu3 jiang4sheng1
1
wei3da4 qi2miao4 de5 ao4mi4 ,
shen2 sheng4 wan2quan2 jiu4shu2 ,
chun2jie2 ke3jing4 de5 tong2nuu3 ,
dan4 xia4 sheng4 ying1 wan4 fu2 .
2
dao4cheng2rou4shen1 zhu4 shi4shang5 ,
reng2 zai4 gao1 tian1 zhang3quan2 ,
tian1shi3 tian1 jun1 qi2 huan1 song4 ,
jia1yin1 xiang4 mu4ren2 chuan2 .
3
tian1shi3 tian1 jun1 qi2 zou4yue4 ,
ge1song4 da4 neng2 jun1wang2 ,
gao1shan1 you1gu3 dou1 huan1hu1 ,
hai3yang2 peng2pai4 song4yang2 .
4
zhen1 shen2 jiang4 shi4 jiu4 zui4ren2 ,
wan4min2 dou1 dang1 jing4bai4 ,
ji1du1 ye1su1 zhang3 wang2 quan2 ,
zuo4 wang2 shi4 shi4 wu2jin4 .
0
zai4 lai2 ge1chang4 song4yang2 :
" rong2yao4 gui1 yu2 zhi4gao1 shen2 ,
ping2an1 gui1yu2 shi4ren2 . "