chao2bai4 xin1sheng1 wang2
1
bo2shi4 san1 ren2 lai2zi4 dong1fang1 ,
xie2dai4 li3wu4 xian4 xin1sheng1 wang2 ,
gen1sui2 jing3 xing1 zai4 qian2 yin3ling3 ,
ba2she4 he2 liu2 shan1 gang3 .
2
xin1 wang2 dan4sheng1 bo2li4heng2 cheng2 ,
wo3 xie2 huang2jin1 gong1jing4 xian4 cheng2 ,
ta1 zhang3 wang2 quan2 tong3zhi4 wan4 bang1 ,
zhi2dao4 yong3shi4 wu2jiang1 .
3
jin3 jiang1 ru3xiang1 huan1 ran2 xian4 chen2 ,
lin2 ge2 jun1wang2 pei4 shou4 ci3 xiang1 ,
dan4yuan4 wan4min2 dao3gao4 song4zan4 ,
chong2bai4 zhi4gao1 jun1wang2 .
4
xian4shang5 mo4yao4 ku3wei4 zhi4 nong2 ,
biao3shi4 wo3 zhu3 jiang1 shou4shang1 tong4 ,
you1chou2 tan4xi1 liu2lei4 si3wang2 ,
bei4 zang4 gu1 ji4 mu4 zhong1:4 .
5
ji1du1 fu4huo2 rong2yao4 hui1huang2 ,
bei4 sha1 gao1yang2 jiu4zhu3 wo3 wang2 ,
ha1li4lu4ya3 , ha1li4lu4ya3 ,
sheng1 zhen4 tian1di4 si4fang1 .
0
a4 ! qi2miao4 ming2 xing1 fang4 guang1mang2 ,
shan3shuo4 can4lan4 zhen1 hui1huang2 ,
yi1zhi2 zhao4liang4 , yin3 xiang4 xi1fang1 ,
ling3 wo3men5 jiu4 zhu3 zhen1 guang1 .