qian2cheng2 jing4bai4
1
fan2 you3 xue4qi4 , jie1 dang1 jing4mo4 ,
jing4wei4 qian1gong1 tong2 su4 li4 ,
mo4xiang3 si1hao2 shi4su2 shi4 wu4 ,
yin1 zhu3 ji1du1 zheng4 lin2 ge2 ,
qin1shou3 shi1 tian1 fu2 ci4 shen2 en1 ,
jie1shou4 wo3men5 gong1 jing4bai4 .
2
wan4 wang2 zhi1 wang2 tong2nuu3 suo3 sheng1 ,
xue4rou4 qu1ti3 xian4 ren2jian1 ,
wan4 zhu3 zhi1 zhu3 jing4 cheng2ren2 xing2 ,
jiu4zhu3 lin2 shi4 en1 ze2 zhang333:chang22 ,
gan1yuan4 she3 sheng4 shen1 liu2 bao3 xue4 ,
ci4 yu3 xin4 zhe3 zuo4 tian1 liang2 .
3
qian1wan4 tian1 jun1 pai2lie4 cheng2 xing2 ,
qian2 dui4 xian1feng1 bu4 fa2 zhuang4 ,
guang1 zhong1:4 zhi1 guang1 zhou1wei2 huan2rao3 ,
qin1 cong2 tian1tang2 jiang4 fan2 chen2 ,
xiao1mie4 di4yu4 quan2 chu2 du2 gou1 ,
qu1san4 hei1an4 xian3 guang1mang2 .
4
zhou4ye4 fu3fu2 zai4 zhu3 zu2 qian2 ,
sa1la1fu2 yu3 ji1lu4bo2 ,
chong2bai4 zhi4 zun1 , chi4bang3 zhe1 mian4 ,
bu4 ting2 song4zan4 xian4 ge1sheng1 ,
chang4 ha1li4lu4ya3 zhu3 zhi4 sheng4 ,
ha1li4lu4ya3 zhu3 zhi4 sheng4 .
a4men2 .