ge1chang4 zhu3 sheng1ping2
1
wei4 bo2li4heng2 wen4 sheng1 ge1chang4 ,
mu4ren2 kan1shou3 qun2 yang2 ,
hu1 you3 tian1shi3 cong2 tian1xia4 jiang4 ,
da4 xi3 jia1yin1 xuan1yang2 ;
bo2li4heng2 cheng2 xi1 ri4 rong2guang1 ,
jin1tian1 reng2ran2 hui1huang2 ,
ye1su1 jiang4 shi4 , di4shang4 ping2an1 ,
tian1shi3 yong3yuan3 song4yang2 .
2
wei4 na2sa1le4 tong2 sheng1 ge1chang4 ,
chong1man3 yang2guang1 huan1chang4 ,
mei3li4 hua1 duo3 fu4yu4 fang1 xiang1 ,
sheng4 zi3 chun2jie2 shan4liang2 ;
yuan4 na2sa1le4 mei3li4 hua1 duo3 ,
zai4 ren2 xin1zhong1 sheng1zhang3 ,
yuan4 ta1 xin1xiang1 bao3gui4 sheng4 ming2 ,
sui2 feng1 chui1 song4 chuan2yang2 .
3
wei4 jia1li4li4 tong2 sheng1 ge1chang4 ,
shan1 ming2 shu4 luu4 hu2 qing1 ,
wo3 zhu3 ceng2 zai4 shui3 mian4 xing2zou3 ,
ming4ling4 hai3yang2 ping2jing4 ;
ren2sheng1 fan2nao3 xiang4 jia1li4li4 ,
bo1tao1 xiong1yong3 bu2ping2 ,
zhi3yao4 xin4 kao4 wo3 zhu3 hua4yu3 ,
xin1ling2 bi4 de5:2:dei3 an1ning2 .
4
wei4 ge4ge4ta1 tong2 sheng1 ge1chang4 ,
ji2 bei1ai1 que4 guang1rong2 ,
jiu4zhu3 bei4 gua4 zai4 shi2jia4 shang4 ,
jiang1 zui4 zhai4 dou1 huan2qing1 ;
bei4 ding1 shen1 si3 zai4 ge4 ge4di5 ,
cong2 fen2mu4 zhong1:4 fu4sheng1 ,
ji1du1 wo3 zhu3 tian1di4 gong4 yang3 ,
jin1 shi1 zheng3jiu4 da4 neng2 .