qi2 luu2 jin4 cheng2
1
rong2yao4 jun1wang2 qi2 luu2 qian2 xing2 !
yan2 tu2 min2 zhong4 chang4he4 san3:4 na4 !
wen1rou2 jiu4zhu3 xiang4qian2 xing2 ,
zong1 zhi1 , yi1fu5 pu1 lu4 ying2 jia4 .
2
rong2yao4 jun1wang2 qi2 luu2 qian2 xing2 !
bei1wei1 mu2yang4 , jiu4 yi4 cheng2 ren2 ,
ji1du1 de2sheng4 cong2ci3 kai1shi3 ,
si3wang2 xiao1mie4 , zui4e4 bai4 zhen4 .
3
rong2yao4 jun1wang2 qi2 luu2 qian2 xing2 !
tian1shang4 zhong4 jun1 fu3 shou3 ding4jing1 ,
yao2 kan4:1 jiu4zhu3 qu4 zuo4 xi1sheng1 ,
man3huai2 you1shang1 , wu2xian4 ai1tong4 .
4
rong2yao4 jun1wang2 qi2 luu2 qian2 xing2 !
mo4 ci4 ju4lie4 fen4dou4 jiang1 lin2 ,
tian1shang4 bao3zuo4 sheng4 fu4 kai1 xin1 ,
deng3hou4 ai4 zi3 rong2 gui1 tian1 cheng2 .
5
rong2yao4 jun1wang2 qi2 luu2 qian2 xing2 !
bei1wei1 mu2yang4 , jiu4 yi4 cheng2 ren2 ,
di1tou2 ren3shou4 shen1xin1 ku3tong4 ,
zhong1 de5:2:dei3 quan2bing3 zhang3guan3 wan4min2 .