zhu3 lai2 xun2 wo3
1
ye1su1 wo3 jiu4zhu3 jiang4sheng1 bo2li4heng2 ,
tang3 wo4 zai4 ma3cao2 li3 ,
bei1jian4 pin2qiong2 ,
he2deng3 qi2miao4 ao4mi4 , zan4mei3 zhu3 ming2 !
zhu3 lai2 xun2 wo3 , xun2 wo3 ;
zhu3 lai2 xun2 wo3 , xun2 wo3 ;
zhu3 lai2 xun2 wo3 , xun2 wo3 ;
he2deng3 qi2miao4 ao4mi4 , zan4mei3 zhu3 ming2 !
zhu3 lai2 xun2 wo3 , xun2 wo3 .
2
ye1su1 wo3 jiu4zhu3 bei4 ding1 shi2jia4 shang4 ,
wei4 wo3 fu4 zhong4jia4 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 shi4fang4 ,
he2deng3 qi2miao4 ao4mi4 , zen3 neng2 ru2ci3 !
zhu3 si3 wei4 wo3 , wei4 wo3 ;
zhu3 si3 wei4 wo3 , wei4 wo3 ;
zhu3 si3 wei4 wo3 , wei4 wo3 ;
he2deng3 qi2miao4 ao4mi4 , zen3 neng2 ru2ci3 !
zhu3 si3 wei4 wo3 , wei4 wo3 .
3
ye1su1 wo3 jiu4zhu3 yong3yuan3 bu4 gai3bian4 ,
wo3 ceng2 mi2shi1 zheng4lu4 ,
yuan3li2 yang2juan4 ,
wen1rou2 ci2 sheng1 bu2duan4 xiang4 wo3 hu1 zhao4 ,
zhu3 lai2 zhao4 wo3 , zhao4 wo3 ;
zhu3 lai2 zhao4 wo3 , zhao4 wo3 ;
zhu3 lai2 zhao4 wo3 , zhao4 wo3 ;
wen1rou2 ci2 sheng1 bu2duan4 xiang4 wo3 hu1 zhao4 ,
zhu3 lai2 zhao4 wo3 , zhao4 wo3 .
4
ye1su1 wo3 jiu4zhu3 bi4 kuai4 yao4 zai4 lai2 ,
zhu3 de5 ying1xu3 zhen1shi2 ,
yong3 bu4 geng1gai3 ,
na4 ri4 jiang1 jian4 jiu4zhu3 you2 tian1 jiang4lin2 ,
zhu3 lai2 jie1 wo3 , jie1 wo3 ;
zhu3 lai2 jie1 wo3 , jie1 wo3 ;
zhu3 lai2 jie1 wo3 , jie1 wo3 ;
na4 ri4 jiang1 jian4 jiu4zhu3 you2 tian1 jiang4lin2 ,
zhu3 lai2 jie1 wo3 , jie1 wo3 .