jiu4zhu3 shou4nan4
1
zhu3 sheng4 shou3 ceng2 shou4 chuang4 shang1 ,
you1 tong4 xiu1ru3 nan2 dang1 ,
bei4po4 dai4 shang4 jing1ji2 mian3 ,
ren3shou4 xiao4 ma4 chao2feng3 ;
yang3 zhan1 ci2 rong2 he2 cang1 bai2 ,
chong1man3 chou2ku3 qi1 chuang4 ,
yuan2ben3 jun4qiao4 si4 chen2guang1 ,
jin1 jing4 qiao2cui4 shen2 shang1 .
2
he2deng3 rong2yao4 sheng1ming4 zhu3 ,
ni3 ben3 xi3le4 man3zu1 ,
wo3 zhi1 ni3 wei4 wo3 shou4ku3 ,
le4:4:4:yue4 chen4:cheng1:1 ni3 shi4 wo3 zhu3 ;
zhu3 , ni3 shou4 yi1qie4 tong4chu3 ,
wei4 yao4 zui4ren2 de2jiu4 ,
wo3 sui1 bei4ni4 fan4zui4 duo1 ,
ni3 bao3 xue4 wei4 wo3 liu2 .
3
wo3 dang1 yong4 he2deng3 yan2yu3 ,
gan3xie4 shen1 hou4 da4 en1 ,
ni3 dai4 si3 suo3 shou4 tong4ku3 ,
ni3 wu2xian4 da4 lian2min3 ;
ken3qiu2 shi3 wo3 yong3 shu3:zhu3 ni3 ,
zhong1xin1 yong3 bu4 geng1gai3 ,
qian1wan4 mo4 rong2 wo3 tui2hou4 ,
yong3yuan3 dui4 ni3 jing4ai4 .
4
lin2 wei1 qing3 zhu3 kao4jin4 wo3 ,
zhao1 shi4 shi2jia4 zhi1 guang1 ,
ren2sheng1 zhong1dian3 zhu3 fu2zhu4 ,
de5:2:dei3 cong2 rou4shen1 shi4fang4 ;
zui4hou4 yi1 ke4 xin4xin1 zeng1 ,
wo3 yan3 zhu4 shi4 zhu3 mian4 ,
fan2 zai4 xin4 zhong1:4 li2shi4 zhe3 ,
zhu3 ai4 zhong1:4 xiang3 an1mian2 .