zhu3 zai4 shi2jia4
1
wo3 zhu3 wei4he2 liu2 chu1 bao3 xue4 ,
yuan4yi4 ren3shou4 si3wang2 ,
gan1yuan4 dai4ti4 bei1wei1 de5 wo3 ,
bian4li4 tong4ku3 bei1 chuang4 ?
2
jiu4zhu3 shi4fou3 wei4 wo3 zui4qian1 ,
bei4 ding1 shi2jia4 shou4 hai4 ?
wu2xian4 ci2 lian2 , wu2xian4 en1dian3 ,
wu2qiong2 wu2bian1 de5 ai4 .
3
dang1 chuang4zao4 zhu3 , ye1su1 ji1du1 ,
wei4 zhong4 zui4ren2 xun4 wang2 ,
tai4yang2 yin3cang2 bu4 ren3 guan1kan4 ,
tian1di4 hun1an4 wu2 guang1 .
4
zong4 wo3 jin4 liu2 shang1xin1 yan3lei4 ,
nan2 bao4 jiu4zhu3 da4 ai4 ,
wei2 xian4 zi4ji3 shen1xin1 yu3 zhu3 ,
yi4sheng1 yong3 bu4 geng1gai3 .