qi2miao4 shi2jia4
1
mei3 feng2 si1nian4 qi2miao4 shi2jia4 ,
rong2yao4 jiu4zhu3 zai4 shang4 xuan2gua4 ,
cong2qian2 ming2l4 , fu4zu2 , jin1kua1 ,
wo3 kan4:1 ru2 tu3 , wan2quan2 pie1 xia4 .
2
qiu2 zhu3 jin1:4 wo3 bie2 you3 suo3 kua1 ,
zhi3:1 kua1 jiu4zhu3 she3shen1 shi2jia4 ,
ji1du1 wei4 wo3 xian4 shen1 liu2xue4 ,
wo3 yuan4 she3 jin4 xu1kong1 rong2hua2 .
3
shi4kan4 ta1 tou2 , ta1 zu2 , ta1 shou3 ,
ci2ai4 you1shang1 he2222:huo2 xue4 bing4 liu2 ,
cong2qian2 ke3 ceng2 ai4 you1 jiao1 zhi1 ?
jing1ji2 ke3 ceng2 hua1:4:4 zuo4 mian3 liu2 ?
4
yu3zhou4 wan4wu4 ruo4 gui1 wo3 you3 ,
jin4 xian4 suo3you3 he2 zu2 bao4 en1 ,
shen2 sheng4 da4 ai4 qi2miao4 nan2 ce4 ,
yuan4 xian4 wo3 ming4 , wo3 xin1 , wo3 shen1 .