xiao4 zhu3 she3ji3
1
mei3 feng2 ni3 zao1yu4 shi4tan5 ,
dang1qian2 wang4:3 ke4xi1ma3ni2 ,
kan4:1 ni3 jiu4shu2 zhu3 zheng1zhan4 ,
yu3 zhu3 tong2 jing3xing3 pian4shi2 ,
wu4 rang4 zhu3 du2zi4 dan1you1 ,
xiao4fa3 zhu3 ken3qiu2 qi2qiu2 .
2
sui2 zhu3 tong2 wang4:3 shen3pan4 tai2 ,
sheng1ming4 zhi1 zhu3 bei4 fei1 nan2 ,
ren3shou4 bian1da3 yu3 xi4nong4 ,
shen1ti3 xin1ling2 shou4 ao2 jian1 ,
tong4ku3 xiu1ru3 wu4 ju4pa4 ,
xiao4fa3 zhu3 bei1fu4 shi2jia4 .
3
qian2wang3 shang1tong4 ge4 ge4di5 ,
qian2cheng2 jing4bai4 zhu3 zu2 xia4 ,
qi2miao4 en1dian3 zao3 xian3ming2 ,
ji1du1 she3shen1 gong1 gao4 cheng2 ,
ting1 zhu3 lin2zhong1 shuo1 " cheng2 liao3:le5 ! "
xiao4fa3 zhu3 xi1sheng1 she3ming4 .
4
qing1zao3 ji2 wang4:3 zhu3 fen2mu4 ,
jiu4zhu3 bei4 an1fang4 zhi1 chu3/4 ,
zhu3 fen2mu4 qi1 qing1 you1an4 ,
shei2 jiang1 zhu3 sheng4 ti3 yi2 qu4 ?
zhu3 yi3 fu4huo2 ceng2 xian3xian4 ,
wo3 yu3 fu4huo2 zhu3 jie2lian2 .