ha1li4lu4ya3 , qi2miao4 jiu4zhu3
1
tian1fu4 ai4 zi3 you2 tian1 zhi4 ,
chang2 jing1 you1huan4 zao1 yan4qi4 ,
zheng3jiu4 zui4ren2 tuo1 yong3 si3 ,
ha1li4lu4ya3 ! qi2miao4 jiu4zhu3 !
2
shou4jin4 xiu1ru3 yu3 qi1ling2 ,
wei4 wo3 shu2 zui4 shou4ku3 xing2 ,
ji2 zhu3 bao3 xue4 de5:2:dei3 jie2jing4 ,
ha1li4lu4ya3 ! qi2miao4 jiu4zhu3 !
3
wo3 man3 zui4 wu1 wu2 yin1bi4 ,
ta1 shi4 sheng4 gao1 xia2ci1 ,
jiu4shu2 da4 gong1 zhen1 xi1qi2 !
ha1li4lu4ya3 ! qi2miao4 jiu4zhu3 !
4
zhu3 ding1 shi2jia4 she3 sheng1ming4 ,
jiu4 shi4 shi3 ming4 yi3 wan2cheng2 ,
jin1 ju1 zhi4gao1 rong2mei3 cheng2 ,
ha1li4lu4ya3 ! qi2miao4 jiu4zhu3 !
5
rong2yao4 jun1wang2 zai4 lai2 shi2 ,
ying2jie1 sheng4tu2 shang4tian1 qu2 ,
qi2 song4 zhu3 ming2 chang4 xin1 shi1 ,
ha1li4lu4ya3 ! qi2miao4 jiu4zhu3 !