qing4he4 zhu3 fu4huo2
1
" huan1ying2 kuai4le4 qing1chen2 !
" bai3 shi4 tong2 qing4he4 ,
" di4yu4 jin1ri4 xiao1mie4 ,
tian1tang2 yi3 fu4 de5:2:dei3 ! "
qing3 kan4:1 , si3 zhe3 fu4sheng1 ,
shen2 rong2 guan4 yong3heng2 .
yu3zhou4 wan4wu4 chong2jing4 zao4
wu4 zhu3 sheng4 ming2 .
2
da4di4 zhong4:-:chong2 pi1 chun1 yi1 ,
huan1xin1 zuo4 jian4zheng4 ,
yi1qie4 mei3hao3 en1ci4 ,
jie1 yin1 zhu3 fu4sheng1 .
fang1 cao3 zhui4 man3 hua1 duo3 ,
xiu4 zhi1 pei4 cui4 ye4 ,
shu4shuo1 zhu3 ku3 yi3 guo4:4:5 ,
sheng4li4 dang1 qing4he4 .
3
chuang4zao4 zhu3 , jiu4shu2 zhu3 !
shi4 wo3 sheng1ming4 yuan2 ,
ni3 cong2 tian1shang4 guan1kan4
ren2xing5 bei4 wu1ran3 .
yong3sheng1 sheng4 fu4 chai1qian3
suo3 ai4 du2sheng1 zi3 ,
dao4cheng2rou4shen1 jiang4 shi4 ,
jiu4 ren2 fu4yuan2 yi4 .
0
" huan1ying2 kuai4le4 qing1chen2 !
" bai3 shi4 tong2 qing4he4 ,
" di4yu4 jin1ri4 xiao1mie4 ,
tian1tang2 yi3 fu4 de5:2:dei3 ! "