fu4huo2 lian2chen2
1
jin1ri4 zhu3 ji1du1 fu4huo2 ,
kuai4 lai2 chuan2 ci3 xin4xi1 ,
xi3le4 huan1xin1 yu2yue4jie2 ,
shi4 zhen1 shen2 suo3 she4li4 ;
zhu3 zai4 de2sheng4 ge1sheng1 zhong1:4 ,
yi3jing5 zheng3jiu4 wan4 ling2 ,
li2 si3wang2 jin4ru4 yong3sheng1 ,
li2 de5:di4 sheng1 shang4tian1 ting2 .
2
qiu2 xi3di2 wo3men5 xin1ling2 ,
chu2jing4 zui4nie4 mi2 meng2 ,
rang4 wo3men5 qing1chu5 zhan1yang3
fu4huo2 guang1 zhong1:4 sheng4 rong2 ;
yuan4 wo3men5 ting1 zhu3 sheng1yin1 ,
qing1lang3 , wen1rou2 , ping2jing4 ,
di1 yan2 " yuan4 ni3men5 ping2an1 !
" shi3 wo3men5 bei4 huan1teng2 .
3
dan4yuan4 zhu1 tian1 tong2 xi3le4 ,
dan4yuan4 da4di4 gao1ge1 ,
dan4yuan4 shi4jie4 yu3 wan4you3 ,
huan1 sheng1 si4 xia4 ying1 he2222:huo2 ;
you3 xing2 wu2 xing2 zhi1 wan4wu4 ,
qi2 fa1yin1 le4:4:4:yue4 zhi1 sheng1 ,
yin1 zhu3 ji1du1 yi3 fu4sheng1 ,
wo3 zhong4 huan1le4 yong3heng2 .