huan1 chang4 zhu3 fu4huo2
1
zong1 zhu3 xin4tu2 huan1xin1 ge1chang4 ,
huan1hu1 zan4mei3 sheng4li4 jun1wang2 !
da4 xi3 xin4xi1 pu3 shi4 xuan1yang2 ;
2
sheng1ming4 zhi1 zhu3 you2 si3 fu4sheng1 ,
ge1 sheng1 ru2 hua1 xiang4 zhu3 zhi4 jing4 ,
tian1xia4 wan4min2 kuai4le4 song4 chen4:cheng1:1 ;
3
wo3men5 tong2 chang4 sheng4li4 song4ge1 ,
yong3yuan3 ci2ai4 , yong3yuan3 sheng1ming4 ,
xin1ling2 xing1fen4 , ge1chang4 gao1sheng1 ;
4
wo3men5 cheng1song4 fu4huo2 zhu3 ming2 ,
kou3 chang4 xin1 he2222:huo2 , zan4mei3 tong2 sheng1 ,
wo3 zhu3 she3ming4 , wo3 zhu3 fu4huo2 ,
ha1li4lu4ya3 !(3x)