yi3kao4 yong3 huo2 zhu3
1
ye1su1 yong3 huo2 wo3 ye3 huo2 ,
si3wang2 du2 gou1 yong3yuan3 xiao1 wang2 ,
jiu4shu2 wo3 zui4 gan1 she3ming4 ,
fu4huo2 de2sheng4 duan4 kai1 si3 lian4 .
wo3 yu3 yi4ren2 tong2 fu4huo2 ,
zhu3 shi4 wo3 pan4wang4 yi3kao4 .
2
ye1su1 yong3 huo2 zhi4 wan4 bang1 ,
zhi4gao1 tian1guo2 yong3 wu2jin4 nian2 .
wo3 bi4 shi4li4 zai4 zhu3 pang2 ,
de5:2:dei3 xiang3 yong3sheng1 zhi4li3 si4fang1 ,
shen2 de5 ying1xu3 yong3 gai3 ,
zhu3 shi4 wo3 pan4wang4 yi3kao4 .
3
ye1su1 yong3 huo2 wo3 shen1 zhi1 ,
wo3 xin1 yong3 bu4 li2kai1 wo3 zhu3 .
bu4lun4 sheng1si3 huo4 you1 xi3 ,
di4yu4 shi4li4 jin4 dou1 xiao1chu2 .
zhong4 sheng4tu2 yi4li4 bu4 dao3:4:4 ,
zhu3 shi4 wo3 pan4wang4 yi3kao4 .
4
ye1su1 yong3 huo2 shi1 en1dian3 ,
zhu4 wo3 sheng4guo4 qing2yu4 kun3suo3 .
wo3 dang1 qing1jie2 wo3 xin1 tian2 ,
rong2yao4 wo3 zhu3 , yong3 wei4 zhu3 huo2 .
wo3 you2 chen2tu3 zhong1:4 fu4 qi3 ,
zhu3 shi4 wo3 pan4wang4 yi3kao4 .
5
ye1su1 yong3 huo2 ci4 en1 fu2 ,
si3wang2 bian4wei2 de5:2:dei3 rong2 lu4jing4 .
wo3 ling2 cong2 jin1 de5:2:dei3 jian1gu4 ,
sheng1ming4 guan1mian3 wei4 wo3 yu4bei4 .
zhu3 suo3 ying1xu3 bu4 geng1gai3 ,
ye1su1 nai3 xin4tu2 suo3 yi1 .