jing4 he4 wan4 wang2 zhi1 wang2
1
sheng4tu2 qing3 kan4:1 rong2yao4 jing3 xiang4 ,
you1huan4 ren2zi3 qing4 kai3xuan2 ,
zhan4zheng1 ting2zhi3 , sheng4li4 gui1 lai2
wan4 xi3 gui4bai4 zhu3 gen1qian2 ,
feng4 shang4 guan1mian3 , feng4 shang4 guan1mian3 ,
de2sheng4 da4 jun1 zhang3 wang2 quan2 .
2
tian1shi3 tian1 jun1 kuai4 lai2 xian4 mian3 ,
yin1 zhu3 gong1ji5 ji2 hui1huang2 ,
yong1 zhu3 zuo4 wang2 zuo4 bao3zuo4 shang4 ,
huan1hu1 song4 sheng1 zhen4 qiong2cang1 ,
feng4 shang4 guan1mian3 , feng4 shang4 guan1mian3 ,
jia1 mian3 zhu3 wei4 wang2 zhong1:4 wang2 .
3
e4ren2 ceng2 bian1 jing1ji2 guan1mian3 ,
zhu3 bei4 xi4nong4 shou4 ji1feng3 ,
jin1ri4 tian1shang4 sheng4tu2 , tian1shi3 ,
huan2rao3 zuo4 qian2 qi2 feng4 jing4 ,
feng4 shang4 guan1mian3 , feng4 shang4 guan1mian3 ,
wan4 wang2 zhi1 wang2 dang1 qing4he4 .