ji1du1 zai4 lin2
1
ji1du1 xi1 ri4 she3shen1 jiu4 ren2 ,
jin1ri4 jia4 yun2 you2 tian1 jiang4 ;
qian1wan4 sheng4tu2 sui2 ban4 zhu3 pang2 ,
gao1chang4 kai3ge1 sheng1 you1yang2 !
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
ji1du1 zai4 lin2 wei4 jun1wang2 .
2
tian1xia4 zhong4ren2 dou1 jiang1 jian4 zhu3 ,
xian3he4 wei1yi2 zhen4 tian1xia4 ;
mai4zhu3 , xi4 zhu3 , ding1 zhu3 zhi1 ren2 ,
ao4hui3 , you1chou2 , you4 hai4pa4 ,
bei1ai1 tong4ku1 , bei1ai1 tong4ku1 ,
jin1 cai2 ren4shi5 mi2sai4ya4 .
3
wan4shi4 qi1dai4 wan2quan2 jiu4shu2 ,
zhuang1yan2 rong2yao4 jin1 de5:2:dei3 jian4 ;
xi1 ri4 sheng4tu2 zao1 ren2 yan4qi4 ,
jin1ri4 xin1 feng2 zhu3 zai4 tian1 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
le4:4:4:yue4 zai1 de5:2:dei3 jian4 zhu3 sheng4 mian4 .
4
jiu4zhu3 gao1 deng1 yong3heng2 bao3zuo4 ,
wo3 zhong4 tong2xin1 qian2jing4 bai4 ;
qiu2 zhi2zhang3 rong2yao4 wang2 quan2 ,
jian4li4 guo2du4 zai4 ren2jian1 ,
qiu2 zhu3 kuai4 lin2 , qiu2 zhu3 kuai4 lin2 ,
yong3sheng1 zhen1 shen2 kuai4 jiang4lin2 .