ye1su1 zai4 rong2yao4 zhong1:4 zai4 lai2
1
ye1su1 zai4 rong2yao4 zhong1:4 zai4 lai2 ,
yao4 ying4yan4 sheng4jing1 zhong1:4 ji4zai3 ,
shi4 xing1fen4 de5 da4 pan4wang4 xin4xi1 ,
ha1li4lu4ya3 ! zhu3 zai4 lai2 .
2
zhu3 zai4 lai2 , si3 zhe3 yao4 fu4sheng1 ,
shi4jie4 zai4 tong4ku3 zhong1:4 zhen4dong4 ,
zhong4 xing1 zhui4luo4 , tian1 shi4 geng1gai3 ,
ha1li4lu4ya3 ! zhu3 zai4 lai2 .
3
ye1su1 you2 yun2cai5 zhong1:4 jiang4lin2 ,
zui4e4 xiao1mie4 zai4 wu2 bei1ai1 ,
po4 jing4 zhong4:-:chong2 yuan2 , yan3lei4 ca1 gan1 ,
ha1li4lu4ya3 ! zhu3 zai4 lai2 .
4
zhu3 zai4 lai2 , wan4wu4 jie1 fu4xing1 ,
you3 ren2 tong4ku3 xiang4 zhu3 qiu2 qing2 ,
xin4tu2 gui4xia4 xiang4 zhu3 jing4bai4 ,
ha1li4lu4ya3 ! zhu3 zai4 lai2 .
0
gu3jin4 lai2 zui4 da4 pan4wang4 ,
zhong1 bi4 lai2 wan4 wang2 zhi1 wang2 ;
xin4tu2 ying1dang1 jia1bei4 jing3xing3 ,
kan4:1 na3 , chen2xi1 zheng4 fang4 guang1ming2 ,
ha1li4lu4ya3 ! zhu3 zai4 lai2 .
ha1li4lu4ya3 ! zhu3 zai4 lai2 .