sheng4ling2 jiang4lin2
1
qin1ai4 jiu4zhu3 li2shi4 zhi1 qian2 ,
ying1xu3 cha1:4:4:chai1:1 sheng4ling2 lai2 ,
yin3ling3 , an1wei4 , fu2chi2 ,
chang2 yu3 wo3men5 tong2 zai4 .
2
sheng4ling2 jiang4lin2 gan3hua4 hu4 you4 ,
yuan4 zuo4 en1ci2 liang2you3 ,
ta1 lai2 xun2zhao3 qian1xu1 xin1ling2 ,
zuo4 ta1 ju1 ting2 .
3
wo3men5 ting1 dao4 sheng4ling2 rou2 sheng1 ,
hao3xiang4 wan3 feng1 qing1 ying2 ,
shen3cha2 yi4nian4 , ping2jing4 kong3 jing1 ,
xi4 shuo1 tian1ting2 .
4
wo3men5 mei3 yi1 shan4xing2 mei3de2 ,
mei3 ci4 ke4 di2 de2sheng4 ,
mei3 yi1 sheng4jie2 si1xiang3 yi4nian4 ,
chu1 zi4 sheng4ling2 .
5
sheng4jie2 ci2bei1 shang4 zhu3 de5 ling2 ,
fu2zhu4 wo3men5 ruan3ruo4 ,
shi3 wo3men5 you3 qing1jie2 de5 xin1 ,
zuo4 ni3 ju1suo3 .