qiu2 sheng4ling2 hui4 lin2
1
wo3 zhong4 qian1gong1 qiu2 sheng4ling2 ,
shi1 en1hui4 jiang4lin2 wo3 shen1 ;
xiang4 wen1rou2 xun2liang2 ge1zi5 ,
jin4 mei3 ke1 deng3hou4 de5 xin1 .
2
qiu2 sheng4ling2 jin4ru4 wo3 xin1 ,
zhi4si3 wo3 fan4zui4 xin1yi4 ;
jiang1 wo3 xin1 wu1hui4 zha1zi3 ,
quan2 zai4 shi2jia4 shang4 ding1 si3 .
3
jiu4 xin1 ji4 yi3 ding1 shi2jia4 ,
qiu2 sheng4ling2 ci4 wo3 xin1sheng1 ;
ji2 sheng4ling2 sheng1ming4 neng2li4 ,
bu4zai4 shou4 si3wang2 kong4zhi4 .
4
qiu2 sheng4ling2 lai2 chong1man3 wo3 ,
chong1man3 wo3 quan2bu4 sheng1huo2 ;
shi3 wo3 xin1 man3 yi4 zhu3 ai4 ,
jian4zheng4 zhu3 tian2mi4 tong2 zai4 .
5
sheng4ling2 shi3 di4shang4 ru2 tian1 ,
yi3 chong2sheng1 zhi1 yin4 yin4 wo3 ;
fu4 wo3 zai4 ta1 ai4 yi4 shang4 ,
zhi2 fei1 wang4:3 neng2 rong2mei3 jia1xiang1 .