qiu2 sheng4ling2 chong1man3
1
zhen1li3 sheng4ling2 , qiu2 ni3 jiang4lin2 ,
ning2:4 xi1 wo3 zhe4 zhan4jing1 xin1 ,
ci4 xia4 ni3de5 shen2 sheng4 tong2 zai4 ,
yuan4 ni3 xian4zai4 chong1man3 wo3 .
2
qiu2 chong1man3 wo3 , en1hui4 zhi1 ling2 ,
an4 ni3 zi4ji3 de5 tu2jing4 ,
wo3 ji2 xu1yao4 ni3 chong1man3 wo3 ,
yuan4 ni3 xian4zai4 chong1man3 wo3 .
3
wo3 shen4 ruan3ruo4 , ji2qi2 ruan3ruo4 ,
fu2 zhu3 zu2 qian2 qiu2 zhu4 wo3 ,
ken3qiu2 shen2 sheng4 yong3heng2 sheng4ling2 ,
xian4 yi3 neng2li4 chong1man3 wo3 .
4
qiu2 ni3 an1wei4 , jiu4zhu4 , ci2fu2 ,
qiu2 gao1:4 mo3 wo3 xin1 wo3 e2 ,
ni3 zai4 an1wei4 , ni3 zai4 jiu4zhu4 ,
sheng4ling2 zheng4zai4 chong1man3 wo3 .
0
chong1man3 wo3 , chong1man3 wo3 ,
qiu2 sheng4ling2 lai2 chong1man3 wo3 ,
ci4 xia4 ni3de5 shen2 sheng4 tong2 zai4 ,
yuan4 ni3 xian4zai4 chong1man3 wo3 .