xin1 ling3 zhu3 yan2
1
gan3xie4 shang4 zhu3 ,
qi3shi4 en1 yan2 , wo3men5 ling3shou4 xue2xi2 ,
bang1zhu5 wo3men5 ling2ting1 sheng4 dao4 ,
tiao3qi3 xin1zhong1 sheng4 huo3 .
qiu2 ci4 en1hui4 ,
ji2 sheng4 zi3 zhong4:-:chong2 de5:2:dei3 sheng1ming4 ,
wo3 jin1 ren4shi5 sheng1ming4 rong2mei3 .
2
xian4zai4 yin1 xin4 ,
qiu2 zhu3 ci4 wo3 xin1ling2 ping2an1 , xi3le4 ,
wo3men5 chong1man3 gan3xie4 ,
jie1shou4 sheng4ling2 suo3you3 ji4zai3 .
ji1du1 zai4 shi4 ,
ceng2 jiao1:4:4 ren2 xiang1ai4 he2hao3 ,
qiu2 zhu4 wo3men5 heng2 qie1:4:4 xiang1ai4 .
3
en1ci2 shang4 zhu3 ,
ji2shi3 da4di4 yao2han4 , tian1 shi4 zhen4dong4 ,
su1xing3 wo3 ling2 ,
jiao4 wo3 tou4 guo4:4:5 wan4shi2 de5:2:dei3 jian4 zhu3 zhi3 .
zhu4 wo3 liao3jie3 ,
sui1 tian1di4 ke3yi3 yan1mie4/yin1mie4 ,
ni3de5 zhen1li3 yong3 bu4 dong4yao2 .