bai1 sheng1ming4 bing3
1
qiu2 zhu3 bai1 sheng1ming4 bing3 ,
gong4 wo3 xu1yao4 ,
zheng4ru2 dang14nian2 ni3 zai4
hai3 bin1 suo3 xing2 ;
tou4 guo4:4:5 sheng4jing1 zi4ju4 ,
de5:2:dei3 jian4 zhu3 mian4 ,
wo3 ling2 an1jing4 deng3hou4
sheng1ming4 zhi1 dao4 .
2
ken3qiu2 jiang1 ni3 zhen1li3 ,
xiang4 wo3 yin4zheng4 ,
zheng4ru2 dang14nian2 zhu4 bing3
zai4 jia1li4li4 ;
jiu4zhu3 jie3 wo3 shu4fu42 ,
chu2 wo3 kun3suo3 ,
wo3 shu3:zhu3 wo3 zhu3 ji1du1 ,
ping2an1 zhi1 yuan2 .
3
ni3 shi4 sheng1ming4 zhi1 liang2 ,
ci4 wo3 li4liang5 ,
sheng4 yan2 jiu4shi4 zhen1li3 ,
ba3 wo3 zheng3jiu4 ;
wo3 yuan4 yu3 zhu3 tong2 huo2 ,
zai4 de5:di4 ruo4 tian1 ,
jiao1:4:4 wo3 ai4mu4 zhen1li3 ,
yin1 ni3 shi4 ai4 .
4
qiu2 zhu3 chai1qian3 sheng4ling2 ,
gan3hua4 wo3 xin1 ,
kai1 wo3 xin1ling2 yan3jing5 ,
shi3 wo3 de5:2:dei3 jian4 ;
sheng4 shu1 xiang4 wo3 xian3shi4
qi2miao4 zhen1li3 ,
sheng4jing1 li3 wo3 de5:2:dei3 jian4
jiu4zhu3 ji1du1 .