dao4cheng2rou4shen1
1
zhen1 shen2 sheng4 dao4cheng2rou4shen1 ,
sheng4 zhi4 you2 tian1 jiang4lin2 ;
ni3 shi4 zhen1li3 yong3 bu4bian4 ,
zhen1 guang1zhao4 che4 you1an4 .
sheng4jing1 she4 chu1 ni3 guang1hui1 ,
dang1 shou4 wo3men5 zan4mei3 ;
ru2 deng1 zhao4liang4 wo3 jiao3bu4 ,
shi4shi4dai4dai4 yin3lu4 !
2
zhu3 de5 jiao4hui4 yi3 jie1shou4
shen2 sheng4 bao3gui4 li3wu4 ;
ji2 ci3 bao3wu4 fa1:1:4 zhen1 guang1 ,
pu3zhao4 wan4min2 wan4 zu2 .
ji1du1 sheng4 dao4 ru2 jin1 xia2 ,
nei4 cang2 zhen1li3 zhu1 bao3 ;
you3 ru2 tian1 hui4 ji1du1 xiang4 ,
ta1 shi4 yong3 huo2 zhi1 dao4 !
3
sheng4 dao4 ru2 qi2 zheng4 piao1 yang2 ,
zhu3 jun1 zhi1 shang4 zhao1 zhan3 ;
ta2 ru2 huo3ba3 fa1liang4 guang1 ,
zhao4ming2 hei1an4 shi4jian1 ;
you4 ru2 nan2 zhen1 yu3 hai3 tu2 ,
nu4 hai3 zhong1 bi4 an1 du4 .
nong2 wu4 an4 jiao1 liu2 sha1 zhong1:4 ,
yong3yuan3 hang2 xiang4 ji1du1 !
4
qiu2 zhu3 en1 dai4 ni3 jiao4hui4 ,
cheng2wei2 chun2 jin1 deng1tai2 ;
she4 chu1 zhen1 guang1zhao4 wan4guo2 ,
yi1 ru2 shi3tu2 shi2dai4 .
yin3dao3 mi2tu2 tian1 lu4 ke4 ,
zhong4:-:chong2 hui2 sheng4 dao4 zheng4lu4 ;
zhi2dao4 wu1yun2 jie1 xiao1san4 ,
mian4dui4mian4 jian4 en1 zhu3 !