bao3gui4 sheng4jing1
1
he2deng3 bao3gui4 , shen2 sheng4 sheng4jing1 ,
sheng4ling2 mo4shi4 xie3 cheng2 !
zhen1yan2 xun4hui4 , ru2 deng1 zhao4ming2 ,
dao3 wo3 zou3 xiang4 tian1ting2 .
2
wo3 xin1 you1chou2 , xing2 guo4:4:5 lei4 gu3 ,
sheng4jing1 shi3 wo3 gu3wu3 ;
gei3 wo3 sheng1ming4 , xi3le4 , guang1ming2 ,
xiao1 wo3 kong3ju4 , you1 jing1 .
3
ren2sheng1 ru2 ye4 , sheng4jing1 ru2 guang1 ,
zhao4 wo3 zou3 xiang4qian2 fang1 ;
zhi2dao4 wo3 jian4 yong3heng2 zhi1 ri4 ,
geng4jia1 jiao3jie2 ming2liang4 .