ye1su1 qi2miao4 de5 jiu4en1
1
ye1su1 qi2miao4 de5 jiu4en1 ,
chao1guo4 wo3 zhong4 guo4fan4 ,
wo3 kou3she2 zen3 neng2 shu4shuo1 ,
geng4:1 jiang1 cong2 he2 song4zan4 ,
ta1 chu2 wo3 zui4 dan1you1 chou2 ,
shi3 wo3 xin1ling2 zi4you2 ,
ye1su1 qi2miao4 de5 jiu4en1
shi3 wo3 de5:2:dei3 zheng3jiu4 .
2
ye1su1 qi2miao4 de5 jiu4en1 ,
lin2dao4 shi1sang4 zhi1 ren2 ,
ji2 jiu4en1 wo3 de5:2:dei3 she4mian3 ,
bing4 shi3 wo3 de5:2:dei3 wan2quan2 ,
zhu3 wei4 wo3 jie3tuo1 kun3bang3 ,
shi3 wo3 de2zhao2 shi4fang4 ,
ye1su1 qi2miao4 de5 jiu4en1
shi3 wo3 de5:2:dei3 zheng3jiu4 .
3
ye1su1 qi2miao4 de5 jiu4en1 ,
lin2 ji2 zui4 da4 zui4ren2 ,
ji2 zhu3 gan3hua4 de5 da4 neng2 ,
shi3 cheng2wei2 zhu3 zi3min2 ,
meng2 zhu3 ci4 ping2an1 man3zu1 ,
de5:2:dei3 xiang3 tian1tang2 yong3 fu2 ,
ye1su1 qi2miao4 de5 jiu4en1
shi3 wo3 de5:2:dei3 zheng3jiu4 .
0
zhu3 ye1su1 qi2miao4
wu2bi3 qi2miao4
wu2bi3 de5 jiu4en1 ,
shen1 guo4:4:5 bo1lang4 gun3 gun3 de5 hai3yang2 ,
gun3 gun3 hai3yang2 ;
qi2miao4 jiu4en1 zu2gou4 wo3 xu1yong4 ,
zu2gou4 wo3 xu1yong4 ,
kuo4 guo4:4:5 wo3 yi4sheng1 suo3 xing2 de5 guo4fan4 ,
da4guo2 wo3 yi1qie4 zui4 wu1 xiu1chi3 ,
wo3 yao4 cheng1yang2 zhu3 sheng4 ming2 ,
wo3 yao4 zan4mei3 zhu3 sheng4 ming2 .
zhu3 ye1su1 qi2miao4 wu2bi3 de5 jiu4en1 ,
shen1 guo4:4:5 bo1lang4 gun3 gun3 hai3yang2 ,
gao1 guo4:4:5 zui4 gao1shan1 ling3 ,
mei3 ru2 shan3yao4 quan2yuan2 ,
qi2miao4 jiu4en1 zu2gou4 wo3 xu1yong4 ,
yi1qie4 guo4fan4 , zui4 wu1 xiu1chi3 ,
wo3 yao4 cheng1yang2 zhu3 sheng4 ming2 ,
wo3 yao4 zan4mei3 zhu3 sheng4 ming2 .