zhu3 en1 wu2liang4
1
wu2liang4 ren2ci2 liang2 en1 ,
ci3 en1 neng2fou3 ji2 wo3 shen1 ?
zui4ren2 zhi1 zhong1:4 wo3 wei4 shou3 ,
neng2fou3 huan2:hai2 meng2 zhu3 she4 you4 ?
2
wo3 ceng2 chang2jiu3 ju4 shen2 en1 ,
shi2chang2 ling3:4:4:4 zhu3dong4 yi4fen4 ,
bu4 ting1 zhu3 hu1 zhao4 sheng1yin1 ,
chang2 fan4zui4 shi3 zhu3 shang1xin1 .
3
ken3qiu2 zhu3 zai4 tian1 chui2 ting1 ,
ci2ai4 yuan2 shi4 ni3 ben3xing4 ,
zhong4 guo4fan4 qiu2 zhu3 she4mian3 ,
wo3 jin1 fu3fu2 zhu3 jiao3 qian2 .
4
qiu2 shi3 wo3 cheng2xin1 hui3gai3 ,
wei4 wo3 guo4fan4 man3 bei1ai1 ,
guo4qu4 bei4ni4 jin1 shen1 hui4 ,
tong4ku1 gui1 zhu3 yong3 li2 zui4 .