rong2yao4 shi4fang4
1
wo3 ceng2 xiang4 nu3li4 ,
bei4 zui4 lian4 kun3bang3 ,
luu3ci4 yu4 zheng4 tuo1 ,
dan4 zong3 shi1wang4 ;
dang1 ye1su1 duan4 kai1
wo3 yi1qie4 suo3lian4 ,
chong2xin1 de5:2:dei3 zi4you2 ,
rong2yao4 shi4fang4 .
2
tuo1li2 liao3:le5 rou4ti3
xie2qing2 he2222:huo2 si1yu4 ,
tuo1li2 liao3:le5 chou2hen4 ,
fen1zheng1 , ji2du4 ,
tuo1li2 liao3:le5 chen2 shi4
xu1kong1 zhi1 huan4xiang3 ,
tuo1li2 liao3:le5 yi1qie4
ku3nao3 you1shang1 .
3
tuo1li2 liao3:le5 yi1qie4
jiao1ao4 he2222:huo2 yu2meng2 ,
tuo1li2 liao3:le5 tan1 ai4
jin1qian2 mi2 meng4 ,
tuo1li2 liao3:le5 nao3 nu4
bao4zao4 zhi1 xing4qing2 ,
rong2yao4 shi4fang4 ,
xi3le4 wu2qiong2 .
0
rong2yao4 zhi1 shi4fang4 ,
qi2miao4 zhi1 shi4fang4 ,
bu4zai4 bei4 zui4 lian4 shu4fu42 kun3bang3 ;
rong2yao4 shi4fang4 zhe3 ,
shi4 jiu4zhu3 ye1su1 ,
cong2 jin1 dao4 yong3yuan3 ,
wo3 de5:2:dei3 shi4fang4 .