miao4 ai4 zhao3 wo3
1
zhu3 xian3 ci2ai4 xun2zhao3 wo3 ,
wo3 zheng4 zui4 zhong1:4 kun4juan4 ,
jiang1 wo3 kang2:gang1 ta1 jian1tou2 shang4 ,
dai4 wo3 gui1hui2 yang2juan4 ,
qian1wan4 tian1shi3 wei4 wo3 huan1 chang4 ,
kuai4le4 ge1sheng1 man3 tian1 hui2xiang3 .
2
zhu3 xi3di2 wo3de5 zui4 shang1 ,
yong4 you2 he2222:huo2 jiu3 bao1 li3 ,
rou2 sheng1 xi4 yu3 dui4 wo3 shuo1 :
" cong2ci3 ni3 yong3 shu3:zhu3 wo3 , "
wo3 wei4 ting1 guo4:4:5 ru2ci3 mei3 yin1 ,
shi3 wo3 bei1shang1 zhuan3:4:4 wei4 huan1xin1 .
3
jiu4zhu3 shi4 wo3 ding1 hen2 shou3 ,
bao3 xue4 ceng2 wei4 wo3 liu2 ,
bei4 ren2 xi4nong4 yu3 ling2ru3 ,
tou2 dai4 jing1ji2 mian3 liu2 ,
wo3 zhen1 xi1qi2 : zui4ren2 ru2 wo3 ,
zhu3 jing4 wei4 wo3 shen1 shou4 ku3chu3 .
4
wo3 jin1 an1 zuo4 zhu3 mian4qian2 ,
mu4 zhu3 ci2 rong2 mian4 guang1 ,
man3xin1 jing4bai4 he2222:huo2 xi1qi2 ,
xi4 shu3 zhu3 ai4 wu2liang4 ,
wo3 sui1 yong3shi4 bu2zhu4 song4yang2 ,
bu4zu2 xuan1yang2 zhu3 ai4 shen1 zhang333:chang22 .
5
shi4shang5 shi2 guang1 zheng4 xiao1 shi4 ,
wo3 xin1 que4 shen4 an1ran2 ,
nai4xin1 deng3hou4 na4 zao3chen5 ,
zui4 mei3hao3 zui4 xuan4lan4 ,
na4shi2 jie1 wo3 dao4 ta1 shen1bian1 ,
zuo4 ta1 xin1fu4 sheng4jie2 wu2 qian1 .
0
ai4 he2 da4 xun2zhao3 wo3 ,
xue4 he2 bao3 shu2 hui2 wo3 ,
en1 he2 kuan1 ling3 wo3 gui1hui2 qun2 zhong1:4 ,
en1 he2 kuan1 ling3 wo3 gui1hui2 qun2 zhong1:4 .