ha1li4lu4ya3 gui1 shi2jia4
1
shi2jia4 yong3yuan3 jian1 li4 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
sheng4guo4 yi1qie4 gong1ji1 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
yin1jian1 bao4feng1 chui1 xi2 ,
shi4jie4 qin1 rao3 bu4 xi1 ,
shi2jia4 reng2ran2 jian1 li4 ,
ha1li4lu4ya3 gui1 shi2jia4 !
2
shi2jia4 li4 jiu3 qing1 chang2 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
chuan2yang2 shi2jia4 kai3 xun4 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
tian1fu4 ci4 xia4 jiu4en1 ,
chai1qian3 ai4 zi3 jiang4lin2 ,
shi2jia4 shang4 she3shen1 ,
ha1li4lu4ya3 gui1 shi2jia4 !
3
zui4 zhai4 zai4 ci3 qing1 chang2 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
wo3 zui4 ji1du1 dan1dang1 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
huan2rao3 shi2jia4 ,
song4yang2 ji1du1 dai4 shu2 gao1yang2 ,
ji1du1 yong3 huo2 jun1wang2 ,
ha1li4lu4ya3 gui1 shi2jia4 !
0
ha1li4lu4ya3 , ha1li4lu4ya3 ,
ha1li4lu4ya3 gui1 shi2jia4 !
ha1li4lu4ya3 , ha1li4lu4ya3 ,
shi2 zi4 bao3 jia4 yong3 de2sheng4 .