lao2ku3 zhe3 de5:2:dei3 ping2an1
1
" fan2 lao2ku3 zhe3 lai2 jiu4 wo3 ,
wo3 bi4 ci4 ni3 an1xi1 . "
jiu4zhu3 ye1su1 de5 en1 yan2 ,
jin4ru4 tong4ku3 xin1li5 ;
zhu3 yan2 shi3 ni3 de5:2:dei3 tian1 fu2 ,
she4mian3 , en1hui4 , ping2an1 ,
you4 ci4 ni3 yong3yuan3 xi3le4 ,
ci2ai4 yong3 bu4 zhi3xi1 .
2
" fan2 pi2 ruo4 zhe3 lai2 jiu4 wo3 ,
wo3 bi4 ci4 ni3 sheng1ming4 . "
jiu4zhu3 ye1su1 de5 en1 yan2 ,
shi3 wo3 zheng1zhan4 de2sheng4 ,
chou2di2 sui1 wan2 jiang4:qiang2:3 xiong1meng3 ,
zhan4zheng1 ji1 lie4 jiu3 zhang333:chang22 ,
dan4 zhu3 ci4 da4 neng2 wei1 li4 ,
bi3 jiang4:qiang2:3 di2 geng4:1 gang1qiang2 .
3
" shei2 yuan4 dao4 wo3 zhe4li3 lai2 ,
wo3 zong3 bu2hui4 pie1qi4 . "
ye1su1 yue4 er3 de5 sheng1yin1 ,
shi3 wo3 que4xin4 bu4 yi2 ;
ni3 hu1 zhao4 wo3 zhe4 zui4ren2 ,
sui1 wo3 bu4 pei4 jie1shou4 ,
yin1 ni3 you3 wu2xian4 ci2ai4 ,
zhao4 wo3 lai2 qin1 jiu4 ni3 .