zhu3 , ling3 wo3
1
zhu3 , ling3 wo3 ,
yi3 ni3 gong1yi4 yin3ling3 wo3 ,
qing1chu5 shi4 shi4 wo3 dang1 zou3 dao4lu4 . a4men2 .