lai2 jiu4 shang4 zhu3 gao1yang2
1
xiang4 wo3 zhe4yang4 , wu2 shan4 ke3 chen2 ,
zhu3 jing4 wei4 wo3 liu2xue4 she3shen1 ,
de5:2:dei3 meng2 xuan3zhao4 , yu3 ni3 qin1jin4 ,
xiang4 wo3 zhe4yang4 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
2
xiang4 wo3 zhe4yang4 , zui4e4 guan4 ying2 ,
bu4zai4 wang4xiang3 zi4wo3 jie2jing4 ,
wei2 ni3 bao3 xue4 shi3 wo3 cheng2 sheng4 ,
zhen1 shen2 gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
3
xiang4 wo3 zhe4yang4 , you1luu4 bu4an1 ,
xu3duo1 mao2 dun4 , chong1 ji1 , yi2 nan2 ,
wo3 xin1 nei4wai4 kong3ju4 zheng1zhan4 ,
zhen1 shen2 gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
4
xiang4 wo3 zhe4yang4 , pin2 kun4 mang2mu4 ,
qiu2 ni3 yi1zhi4 xin1ling2 ji2 ku3 ,
fan2 wo3 suo3 xu1 ni3 neng2 man3zu1 ,
zhen1 shen2 gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .
5
xiang4 wo3 zhe4yang4 , ni3 reng2 en1 dai4 ,
jie2jing4 , shi4fang4 , she4 wo3 zui4 zhai4 ,
yin1 wo3 zhen1xin1 xin4 ni3 ying1xu3 ,
zhen1 shen2 gao1yang2 , wo3 lai2 , wo3 lai2 .