yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2
1
ni3 xin1 ruo4 ke3wang4
cong2 zui4 zhong1:4 shi4fang4 ,
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 !
ta1 wei4 jiu4shu2 ni3 ,
si3 zai4 shi2jia4 shang4 ,
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 .
2
dang1 sa1dan4 shi4 you4 ,
kong3ju4 , yi2luu4 duo1 ,
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 !
kao4 lai4 zhu3 li4liang5 ,
ni3 bi4 neng2 sheng4guo4 ,
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 .
3
ni3 shi4fou3 kun4juan4 ,
lu4 qi2qu1 you4 zhang333:chang22 ?
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 !
ta1 yi3 ai4 ji4li4 ,
shi3 ni3 xin1 ge1chang4 ,
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 !
4
hei1ying3 zhe1 qian2 lu4
ni3 bu2yong4 kong3huang1 ,
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 !
bu4lun4 bei1 huo4 xi3 ,
ta1 shi4 ni3 yi1qie4 ,
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 .
0
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 , ( gao1yang2 , )
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 , ( gao1yang2 , )
chu2 ye1su1 yi3wai4 ,
wu2 bie2 fa3 zheng3jiu4 ,
yang3wang4 zhen1 shen2 gao1yang2 .