qing3 zhu3 jin4ru4 wo3 xin1
1
jin4ru4 wo3de5 xin1 , qin1ai4 ye1su1 ,
qiu2 zhu3 lai2 jin4ru4 wo3de5 xin1 ;
yin1 wo3 xin1ling2 ji2 kun4juan4 chou2 fan2 ,
xian4zai4 qi3 jin4 wo3de5 xin1 .
2
jin4ru4 wo3de5 xin1 , qin1ai4 ye1su1 ,
zhu4 wo3 zou3 guo4:4:5 jian1ku3 shi4 lu4 ;
zui4e4 dan4zi5 chen2zhong4 nan2 bei1fu4 ,
qiu2 zhu3 jin4 wo3 xin1 ju1zhu4 .
3
jin4ru4 wo3de5 xin1 , qin1ai4 ye1su1 ,
qiu2 zhu3 jie2jing4 guang1zhao4 wo3 xin1 ;
qiu2 ci4 qi2miao4 sheng4ling2 chong1man3 wo3 ,
wan2quan2 guan3li3 wo3 xin1 shen1 .
0
jin4ru4 wo3 xin1 , jin4ru4 wo3 xin1 ,
qing3 zhu3 jin4ru4 wo3 xin1 , zhu3 ye1su1 ;
xian4zai4 jin4lai2 , yong3 bu4 li2kai1 ,
qing3 zhu3 jin4ru4 wo3 xin1 , zhu3 ye1su1 .