yuan4 jian4 tian1guo2 zai4 ren2jian1
1
shang4 zhu3 zhen1 guang1 shen4 hui1huang2 ,
guang1zhao4 ren2sheng1 lu4cheng2 ,
wo3 zhu3 sheng1yin1 reng2 hu1huan4 :
" kuai4 lai2 yu3 wo3 tong2hang2:tong2xing2 . "
yu3 zhu3 tong2 huo2 you4 tong2 gong1 ,
zhi2wu4 bu4 jue2 di1 jian4 ,
kao4 jia1li4li4 de5 ji1du1 ,
sheng1ming4 geng4jia1 sheng4 shan4 .
2
yu3 zhong4 gong4 xiang3 zhen1 fu2 le4:4:4:yue4 ,
xing2zou3 zheng4zhi2 dao4lu4 ,
dai4 ren2 zhen1cheng2 xin1 kuan1da4 ,
zhong4dan4 hu4xiang1 bei1fu4 .
yi1xin1 jian1 ju4 zhu1 zui4e4 ,
bing4 bang1zhu5 zheng4zhi2 ren2 ,
ru2ci3 ji2 ju1 tian1guo2 zhong1:4 ,
can1yu4 sheng4 de5:di4 geng1yun2 .
3
ren2sheng1 chong1man3 zhe5 you1huan4 ,
bao3 shou4 zui4e4 kun3bang3 ,
xin4tu2 tong2xin1 you4 ke3mu4 ,
zhui1qiu2 tian1guo2 xia4 jiang4 .
bu4 fen1 zun1gui4 huo4 bei1wei1 ,
zhu3 zuo4 ta1men5 xiong1zhang3 ,
dang1 ta1men5 zhu3 li3 xiang1lian2 ,
tian1guo2 ji2 lin2 shi4shang5 .
4
tian1shang4 meng2 jiu4shu2 qun2zhong4 ,
di4shang4 meng2 en1 zui4ren2 ,
tong2 guan1 ji1du1 xuan2 shi2jia4 ,
gao1 hu1 " kan4:1 na3 zhe4 ren2 . "
sheng4 jiao4hui4 xiang4 zhu3 qi2qiu2 :
qing3 fu2zhu4 xing2shan4 zhe3 ,
de5:2:dei3 wen2 zhu3 qin1zi4 ling3 chang4
di4xiong1 xiang1ai4 zhi1 ge1 .