fang3 xiao4 sheng4tu2
1
xi1 ri4 sheng4tu2 yi3jing5 wan2gong1 xie1xi5 ,
bi3 ceng2 zai4 shi4 ping2 xin4 xuan1yang2 sheng4 ji1 ,
ye1su1 sheng4 ming2 yin1 bi3 yong3 shou4 zan4mei3 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
2
zhu3 shi4 sheng4tu2 pan2shi2 , bao3lei3 , li4liang5 ,
ling3dao3 ta1men5 fen4yong3 xiao1chu2 mo2 zhang4 ,
zai4 hei1an4 zhong1:4 zuo4 zhong4 xin4tu2 zhen1 guang1 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
5
qian1wan4 sheng4tu2 lai2zi4 de5:di4 zhi1 si4jing4 ,
hai3yang2 ji2 an4 , yong3 ru4 zhu1 men2 zhi1 cheng2 ,
gao1sheng1 song4yang2 sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
3
yuan4 zhu3 jing1bing1 shi2chang2 zhong1 yong3 xiang4qian2 ,
feng1 gong1 wei3 ji1 bu4 rang4 xian1 zhe2 qian2 xian2 ,
tong2 de5:2:dei3 rong2yao4 sheng4li4 huang2jin1 guan1mian3 ,
( jie1xu4 chang4 di4wu3 jie2 )
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !
4
fu2 zai1 tian1shang4 rong2yao4 sheng4tu2 tuan2qi4 ,
wo3men5 reng2 zuo4 zhan4 , ta1men5 chuan1 rong2 yi1 .
tian1shang4 ren2jian1 zai4 zhu3 nei4 jie1 yi1ti3 ,
ha1li4lu4ya3 ! ha1li4lu4ya3 !