xian1 xian2 zhi1 xin4
1
xian1 xian2 zhi1 xin4 ,
kao4 shi4 yong3cun2 ,
huo3 zhong1:4 bu4 mie4 ,
dao1 xia4 you2 sheng1 !
si1nian4 xian1 xian2 xing2zong1 sheng4 ji1 ,
xin1zhong1 bu4 jin1:4 que4 yue4 fen4 xing1:4 .
2
xian1 xian2 zhi1 xin4 ,
wei4 xin4 xi1sheng1 ,
shen1ti3 bei4 qiu2 ,
xin1 que4 zi4you2 .
hou4ren2 ruo4 neng2 fang3 xiao4 xian1 xian2 ,
wei4 xin4 she3shen1 he2deng3 mei3hao3 .
3
xian1 xian2 zhi1 xin4 ,
wei4 ai4 xi1sheng1 ;
wu2lun4 you3 di2 ,
wo3 yuan4 jian1 ai4 .
wen1rou2 hua4yu3 shan4liang2 sheng1huo2 ,
jie2 jin4 suo3 neng2 guang3 xuan1 ci3 xin4 .
0
xian1 xian2 zhi1 xin4 ,
sheng4jie2 jian1zhen1 !
wo3 yuan4 shou3 xin4 ,
zhi4 si3 bu4 yi2 .