xin1 feng2 sheng4 ri4
1
you4 ping2an1 jing1guo4 yi1 zhou1 ,
gan3xie4 zhu3 dai4ling3 bao3shou3 ,
zai4 zhu3 qian2 gong1jing4 deng3hou4 ,
qiu2 zhu3 ci2fu2 chang2 en1 you4 ,
ci3 sheng4 ri4 shi4 zui4 mei3 ri4 ,
yu4 biao3 jiang1lai2 yong3 an1xi1 ,
ci3 sheng4 ri4 shi4 zui4 mei3 ri4 ,
yu4 biao3 jiang1lai2 yong3 an1xi1 .
2
tong2xin1 qiu2 zhu3 ci4 en1dian3 ,
ji2 jiu4shu2 zhu3 de5 sheng4 ming2 ,
ken3qiu2 zhu3 ci2 rong2 xian3xian4 ,
chu2qu4 wo3 zui4e4 xiu1 qing2 ,
shi3 wo3 tuo1 su2 shi4 rao4 chan2 ,
zai4 zhu3 li3 an1xi1 ning2jing4 ,
shi3 wo3 tuo1 su2 shi4 rao4 chan2 ,
zai4 zhu3 li3 an1xi1 ning2jing4 .
3
zhu3 zun1 ming2 wo3men5 song4yang2 ,
gan3jue2 zhu3 zai4 wo3 shen1 pang2 ,
dang1 wo3 zai4 dian4 zhong1:4 yang3wang4 ,
yuan4 kan4jian5 zhu3 da4 rong2guang1 ,
qiu2 zhu4 wo3 ci3shi2 yu4 chang2
zhu3 huai2 zhong1:4 yong3yuan3 an1xi1 ,
qiu2 zhu4 wo3 ci3shi2 yu4 chang2
zhu3 huai2 zhong1:4 yong3yuan3 an1xi1 .
4
yuan4 fu2yin1 xi3xun4 chuan2yang2 ,
jiu4 zui4ren2 bing4 yuan4 sheng4tu2 ,
yuan4 en1dian3 xiao4guo3 feng1sheng4 ,
xiao1chu2 zui4e4 wei4 you1 ku3 ,
yuan4 wo3 zhong4 zun1shou3 sheng4 ri4 ,
yi1zhi2 dao4 tian1ting2 xiang1 ju4 ,
yuan4 wo3 zhong4 zun1shou3 sheng4 ri4 ,
yi1zhi2 dao4 tian1ting2 xiang1 ju4 .