zan4mei3 ji1du1 sheng4 ming2
1
zan4mei3 jiu4zhu3 ji1du1 sheng4 ming2 ,
gan3xie4 ci4 xia4 bao3gui4 sheng4jing1 ,
ta1 yi3 zun1xing2 tian1fu4 zhi3yi4 ,
cheng2jiu4 tian1fu4 yi1qie4 gong1yi4 .
2
wo3men5 huan1xin1 xiao4 zhu3 bang3yang4 ,
jie1shou4 sheng4 li3 yi3 zhi1 wei4 sheng4 ,
yi3 shui3 yin4zheng4 wo3men5 xin4xin1 ,
zheng4ming2 wo3men5 shun4fu2 zhu3 ming4 .
3
shou4xi3 gui1 zhu3 feng4 san1 yi1 shen2 ,
sheng4 fu4 , sheng4 zi3 , sheng4ling2 de5 ming2 ,
liang2xin1 shi4fang4 xiang3 zhu3 an1xi1 ,
bao3 xue4 cheng2jiu4 ren2ai4 he2ping2 .
4
zai4 en1dian3 zhong1:4 hu1 a4ba4 fu4 ,
zai4 en1dian3 zhong1:4 sheng4ling2 tong2 zhu4 ,
yin1 ni3 suo3 ci4 ji2da4 en1ci2 ,
wo3men5 yong3yuan3 wei2du2 ai4 ni3 .