nian4 zhu3 ai4
1
zhen1 zhen1 you3 fu2 tian2mi4 shi2 guang1 ,
wo3 jin1 zhan4 zhu3 shi2jia4 qian2 ,
kao4 wei4 wo3 zui4 she3shen1 liang2you3 ,
de5:2:dei3 jian4kang1 , sheng1ming4 , ping2an1 .
2
shi2zi4jia4 qian2 yang3wang4 sheng4 gao1 ,
huo4de2 shu3:zhu3 tian1 da4 pan4wang4 ;
duo1 meng2 lian2ai4 , duo1 meng2 rao2shu4 ,
wo3 xin1 yong3 chu1 zan4 song4 sheng1 .
3
wo3 yuan4 shi2ke4 xiang3nian4 zhu3 ai4 ,
si1 zhu3 , wang4 zhu3 yong3 bu4 yu2 ,
zhi2 zhi4 zu2 chang2 quan2bei4 jiu4en1 ,
mian4 du3 wo3 zhu3 da4 rong2guang1 .
4
wo3 jin1 gui4bai4 ti3 nian4 zhu3 chou2 ,
ta1 shou4ku3 wo3 de5:2:dei3 ping2an1 ;
ci2bei1 jiu4zhu3 ken3qiu2 chui2 lian2 ,
shi3 wo3 xin1 zi1 zhang333:chang22 zhu3 ai4 .