feng4xian4 ying1hai2
1
ci4 en1 de5 zhu3 , sheng4jie2 zhen1 shen2 ,
wo3men5 jin3 jiang1 ying1hai2 xian4shang5 ,
qiu2 zhu3 bao3shou3 , yuan3 bi4 zui4e4 ,
zai4 zhu3 ai4 zhong1:4 sheng1ming4 jiu3 zhang333:chang22 .
2
yuan4 zhu3 de5 ling2 xun2 xun2 you4 dao3 ,
shi3 ta1 gan1yuan4 zun1 zhu3 xun4 yan2 ,
jing4qian2 , cheng2shi2 , xiao4 shun4 , shan4liang2 ,
zi4 xiao3 kai1shi3 , mei3de2 zeng1tian1 .
a4men2 .