qian2 shou3 zhu3 can1
1
wo3men5 gui4 zai4 zhu3 mian4qian2 tong2 bai1 bing3 ,
wo3men5 gui4 zai4 zhu3 mian4qian2 tong2 bai1 bing3 ,
2
wo3men5 gui4 zai4 zhu3 mian4qian2 he1 zhu3 bei1 ,
wo3men5 gui4 zai4 zhu3 mian4qian2 he1 zhu3 bei1 ,
0
dang1 wo3men5 shuang1 xi1 gui4xia4 ,
ju3mu4 yang3wang4 zhu3 guang1hui1 ,
shang4 zhu3 a4 , qiu2 lian2min3 wo3 .
3
wo3men5 gui4 zai4 zhu3 mian4qian2 zan4mei3 shen2 ,
wo3men5 gui4 zai4 zhu3 mian4qian2 zan4mei3 shen2 ,
0
dang1 wo3 shuang1 xi1 gui4xia4 ,
ju3mu4 yang3wang4 zhu3 guang1hui1 ,
shang4 zhu3 a4 , qiu2 lian2min3 wo3 .