shou4nan4 qian2 xi1
1
zhu3 wei4 men2tu3 ceng2 yu4bei4 lou2 fang2 ,
ta1men5 zai4 ci3 , tong2xin1 qi2dao3 .
jin1 zhu3 men2tu3 reng2 xiang1 ju4 ci3 chu3/4 ,
ji4nian4 fu4huo2 liang2peng2 ye1su1 .
2
yong3heng2 en1hui4 ci4 shu3:zhu3 ta1de5 ren2 ,
zhu3 bing3 tong2 chi1 , zhu3 bei1 tong2 yin3:4 .
shi4shang5 zhong4dan4 sui1 ba3 wo3 ya1po4 ,
zhu3 yi3 shi2jia4 ba3 wo3 ti2sheng1 .
3
sheng4 can1 wan2bi4 , zhu3 xi3 men2tu3 jiao3 ,
qian1bei1 fu2shi4 , you3 ru2 sheng4 li3 .
zai4 zhu3 li3mian4 , de5:2:dei3 man3zu1 xi3le4 ,
fu2shi4 ta1ren2 , xiao4 zhu3 mei3de2 .
4
ju4hui4 wan2bi4 , ping2an1 li3 fen1san4 ,
sheng4 li3 bu4zhi3 , zhu3 ai4 wu2xian4 ;
zai4 fu4 jia1 zhong1:4 , mei3 yi1 ge4 zhu4chu4 ,
ta1 bi4 tong2 zai4 , zuo4 wang2 zuo4zhu3 .