deng3 zhu3 lai2
1
" deng3 zhu3 lai2 " yuan4 zhe4 sheng4 yan2
xu4 bo1 wo3 xi3le4 xin1 xian2 ;
wo3 yuan4 zai4 ci3 liang4guang1 zhong1:4 ,
kan4:1 jin1shi4 duan3 zan4shi2 jian4:4:1:1:1 ;
" deng3 zhu3 lai2 " zai4 na4shi2 ke4 ,
tian1shang4 jia1 yuan2 jiang1 xian3xian4 .
2
dang1 wo3men5 qin1ai4 de5 ren2 ,
an1xi1 zai4 tian1ting2 le4:4:4:yue4 jing4 ,
dun4 gan3jue2 zai4 shi4 gu1dan3 ,
xi3le4 zhao4 shang4 yin1 ying3 ,
qing3 bu2yao4 yuan4 tan4 bei1ai1 ,
ren3nai4 yang3wang4 deng3 zhu3 lai2 .
3
kan4:1 , ai4 yan2 yi3jing5 bai3she4 ,
ling3 bei1 bing3 nei4xin1 huo3re4 ,
ji2 ci3 yan2 ji4nian4 zhu3 ai4 ,
chang2 ling3shou4 zhi2dao4 zhu3 lai2 ,
tian1shang4 di4xia4:5 tong2 ju4ji2 ,
zhu3 qian2 huan1le4 yong3 tuan2 yuan2 .