yuan4 qin2lao2 zuo4zhu3 gong1
1
pu2tao5yuan2 zhu3 qiu2 chui2 ting1 ,
wo3men5 xun2qiu2 qing3 qin1jin4 ,
jin1 lai2 jiu4 ni3 qing3 chai1qian3 ,
yu3 shen2 tong2hang2:tong2xing2 zuo4 gong1ren2 ;
shei2 yuan4 fu4 rong2yao4 zhong4ren4 ,
gong1zuo4 sui1 nan2 yi4 que4 shen1 ,
zong4ran2 bu4 pei4 shou4 zhu3 tuo1 ,
yuan4 neng2 jin4zhong1 xie4 hong2 en1 .
2
gong1zuo4 sui1 jian1xin1 you1chang2 ,
bu4 wen4 shou1huo4 shao3:3:4:4 huo4 duo1 ,
wei4 zhu3liu2 lei4 qin2 sa3zhong3 ,
bu4 pa4 xin1lao2 wu2 cheng2guo3 ,
zhuan1 yi1 xin4 kao4 yang3wang4 shen2 ,
yu3 zhu3 tong2 gong1 xu4 geng1yun2 ,
jian1ding4 xin4xin1 heng2 ren3nai4 ,
huan1hu1 shuo1ge1 qi2 song4 en1 .