zhu3 , chai1qian3 wo3
1
hai3yang2 de5 bi3 an4 ,
wan4 ren2 deng3hou4 ,
shu4fu42 kun3suo3 zhong1:4
xiang4 wo3 zhao1 shou3 ,
you1 ku3 zhong4dan4 xia4 ,
bei4 ya1shang1 nan2guo4 ,
wo3 xin1ran2 hui2da2 :
wo3 xin1ran2 hui2da2 :
zhu3 , chai1qian3 wo3 .
2
xiong1di5 fu4lao3 men5 ,
ye4 zhong1:4 shi1sang4 ,
you1an4 zhong1:4 mo1suo5 ,
xun2qiu2 liang4guang1 ,
wu2 ren2 shi1 lian2min3 ,
wu2 ren2 jie3 kun3suo3 ,
wo3 xin1ran2 hui2da2 :
wo3 xin1ran2 hui2da2 :
zhu3 , chai1qian3 wo3 .
3
shi4shang5 ren2 lei4 shi4
zi3mei4 di4xiong1 ,
wu2 zhu4 you4 wu2 wang4 ,
zai4 chen2lun2 zhong1:4 ;
zhu3 ci2ai4 xin4xi1
shei2 qian2wang3 chuan2bo1 ,
wo3 xin1ran2 hui2da2 :
wo3 xin1ran2 hui2da2 :
zhu3 , chai1qian3 wo3 .
4
ji1du1 da4 mu4 zhe3 ,
zuo4 wo3 bang3yang4 ,
jin1 zai4 qian2 yin3ling3 ,
xun2zhao3 wang2 yang2 ;
zhu3 chui2 ting1 dao3gao4 ,
an1wei4 ku1qi4 zhe3 ,
wo3 xin1ran2 hui2da2 :
wo3 xin1ran2 hui2da2 :
zhu3 , chai1qian3 wo3 .
0
zhu3 , chai1qian3 wo3 ,
qiu2 zhu3 chai1qian3 wo3 ,
wo3 xin1ran2 hui2da2 :
zhu3 , chai1qian3 wo3 ,
cha1:4:4:chai1:1 wo3 dao4 qian1wan4
jue2wang4 ren2 zhong1:4 ,
zhu3 , chai1qian3 wo3 .