ji2 wo3 ci4 en1 fu2
1
zai4 chen2 shi4 sheng1ming4 qi2qu1 dao4lu4 shang4 ,
duo1shao5 ren2 kun4juan4 bei1shang1 ;
hei1an4 man3 bu4 , kuai4 ba3 zhen1 guang1zhao4 liang4 ,
shi3 you1shang1 zhe3 bian4 huan1chang4 .
2
shu4shuo1 ye1su1 ji1du1 ci2ai4 gu4shi5 ,
shu4shuo1 ta1 she4zui4 da4 neng2 ;
bie2ren2 xin4 zhu3yao4 ji2 ni3 qu4 jian4zheng4 ,
sheng1huo2 shi2ke4 xiang4 ming2deng1 .
3
ji4 meng2 zhu3 gong1ying4 dang1 bai2bai2 shi1 yu3 ,
dang1 ai4ren5 xiang4 zhu3 ai4 ni3 ;
dui4 ruan3ruo4 wu2 zhu4 zhe3 jin4li4 bang1 fu2 ,
yao4 zhong1 yu2 zhu3 de5 tuo1fu4 .
0
ji2 wo3 ci4 en1 fu2 ,
ji2 wo3 ci4 en1 fu2 ,
ji2 wo3 sheng1ming4 ,
zhang1 zhu3 rong2yao4 ;
ji2 wo3 ci4 en1 fu2 ,
jiu4zhu3 , ting1 wo3 qiu2 ,
ji2 wo3 ci4 en1 fu2 ,
shi3 ta1ren2 de2jiu4 .